ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ . ਵੇਬ ਸੀਏਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ . ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਤੋ ਬਚੋ . ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ babafaridjifaridkot@gmail.comਤੇ ਈ ਮੇਲ ਕਰੋ . We don’t have any branch and we don’t accept any payment. All the services (publishing advertisement) are free for now until the next announcement. Please don’t be a victim of fraud. For any clarification please email us at babafaridjifaridkot@gmail.com or call +919646078279